ewidentnego niedbalstwa i pójścia na skróty przy obrabianiu miejsca dawnego przyłącza teletechnicznego.