Minister Transportu i Gospodarki Morskiej przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Suchańskiego, złożone na 32. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 35):

Warszawa, 1999.04.09

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z wystąpieniem do mnie Senatora RP Jerzego Suchańskiego w sprawie wstrzymania decyzji Dyrekcji Kolei Dojazdowych w Warszawie o przekazaniu parowozu serii Px 48-1724 (będącego w posiadaniu Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej), do Zamiejscowego Wydziału Kolei Dojazdowych w Poznaniu, uprzejmie informuję, iż decyzja ta została wstrzymana.

W dniu 30 marca 1999 roku z inicjatywy PKP w Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej zorganizowana została narada z udziałem zainteresowanych władz miejscowych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaproszonych parlamentarzystów i mediów celem omówienia sytuacji tej kolei i jej przyszłości, w tym również między innymi wspomnianego wyżej parowozu serii Px 48-1724.

W czasie spotkania przedstawiciele miejscowych władz, PKP oraz społeczeństwa wyrazili troskę o dalsze funkcjonowanie kolejki w niezmienionym składzie taborowym, jako cennego zabytku ruchomego i atrakcji turystycznej.

Według informacji z PKP, władze terenowe oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków zadeklarowali pomoc w utrzymaniu tej kolejki. Następne spotkanie na temat proponowanego zakresu tej pomocy odbędzie się w najbliższych dniach.

Innym wyjściem z trudnej sytuacji Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, poważnie rozważanym przez PKP, jest przekazanie jej Wojewódzkiemu Sejmikowi Samorządowemu.

O rozstrzygnięciach w tym zakresie poinformuję Panią Marszałek po odbyciu przez władze terenowe i PKP ostatecznego spotkania w tej sprawie.

Z poważaniem

* * *