Załącznik do okólnika Ministerstwa Komunikacji Nr CZR-6/75
(Załącznik Nr 4 do § 50 - R13)

A. Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Komunikacji i w jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji, na których pracownicy są uprawnieni do bezpłatnego nadawania telegramów służbowych oraz skrótów telegraficznych tych stanowisk.

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI
Minister Komunikacji   K
Podsekretarz Stanu   KW*)
Dyrektor Generalny   KW*)
Dyrektor Gabinetu Ministra   KG
Przewodniczący Wyższej Komisji Dyscyplinarnej przy Min. Kom.   KDW
Wyższy Rzecznik Dyscyplinarny przy Min. Kom.   KRW
Dyrektor Departamentu Spraw Osobowych   KOS
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą   KZR
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego   KE
Dyrektor Departamentu Organizacyjno - Prawnego   KOR
Dyrektor Departamentu Zatrudnienia i Płac   KP
Dyrektor Departamentu Finansowo - Księgowego   KF
Główny Księgowy PKP   CKS
Kierownik Terenowej Grupy Rewizyjnej   CGR
Dyrektor Departamentu Inwestycji   KI
Dyrektor Departamentu Budownictwa   KBU
Dyrektor Departamentu Komunikacji Drogowej   KKD
Dyrektor Departamentu Techniki   KT
Dyrektor Departamentu Wojskowego   KBW
Dyrektor Departamentu Zaopatrzenia   KZ
Dyrektor Biura Zaopatrzenia Materiałowo - Technicznego PKP   BZM
Dyrektor Departamentu Socjalnego   KS
Główny Inspektor do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu PKP   CIB
Główny Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej   KOP
Główny Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy   KBH
Komendant Główny Straży Ochrony Kolei   KOK
Dyrektor Centralnego Zarządu Ruchu Kolejowego   CZR
Naczelny Dyspozytor Przewozów PKP   CZRD
Zastępca Naczelnego Dyspozytora Przewozów do Spraw Ekspozytury Głównej Dyspozytury PKP z siedzibą w Łodzi   CZRDŁ
Główny Dyspozytor Przewozów PKP Okręg Wschód   CZRDW
Główny Dyspozytor Przewozów PKP Okręg Zachód   CZRDZ
Główny Dyspozytor Przewozów PKP Okręg Południe   CZRDP
Dyrektor Centralnego Zarządu Trakcji   CZT
Dyrektor Centralnego Zarządu Wagonów   CZW
Dyrektor Centralnego Zarządu Handlowo - Przewozowego   CZH
Dyrektor Centralnego Zarządu Utrzymania Kolei   CZD
Dyrektor Centralnego Zarządu Zabezpieczenia Ruchu i Łączności   CZŁ
Dyrektor Centralnego Zarządu Kolei Dojazdowych   CZKD
Dyrektor Centralnego Zarządu Kolejowej Służby Zdrowia   CZZD
Główny Inspektor Sanitarny PKP   CIS
Dyrektor Centralnego Zarządu Dróg Publicznych   CZDP
Dyrektor Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego   CZLC
Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego   KB
Dyrektor Zarządu Szkolenia Zawodowego   CSZ
Dyrektor Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Komunikacji   OITEK
Dyrektor Resortowego Ośrodka Organizacji i Normowania Pracy   RONP
Dyrektor Biura Informatyki PKP   CIN
DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
Naczelny Dyrektor Okręgu Kolei Państwowych   N
Zastępca Naczelnego Dyrektora do spraw eksploatacyjnych   NE
Zastępca Naczelnego Dyrektora do spraw utrzymania i inwestycji   NIW
Zastępca Naczelnego Dyrektora do spraw technicznych   NT
Zastępca Naczelnego Dyrektora do spraw inwestycji   NI
Zastępca Naczelnego Dyrektora do spraw ekonomicznych   NEK
Zastępca Naczelnego Dyrektora do spraw administracyjnych   NA
Główny Księgowy DOKP   NG
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przy Naczelnym Dyrektorze PKP   ND
Rzecznik Dyscyplinarny przy Naczelnym Dyrektorze PKP   NR
Okręgowy Inspektor Do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu   OIB
Naczelnik Biura Zatrudnienia i Płac   BZP
Naczelnik Biura Spraw Osobowych   BOS
Naczelnik Biura Wojskowego   BW
Naczelnik Biura Inwestycji   BI
Dyrektor Zarządu Linii Hrubieszów Nowa Huta (w budowie)   LHN
Naczelnik Biura Prawnego   BP
Naczelnik Biura Ekonomicznego   BE
Naczelnik Okręgowego Ośrodka Szkolenia   OSZ
Naczelnik Ośrodka Szkolenia Kursowego   OSK
Kierownik Samodzielnego Działu (referatu) Organizacji   BOR
Kierownik Samodzielnego Działu (biura) Administracyjno - Gospodarczego   BAG
Komendant Okręgowy Służby Ochrony Kolei   OK
Okręgowy Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy   OBH
Starszy Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej   OSP
Starszy Kontroler Finansowy Do Spraw Inwentaryzacji   FKIS
Kierownik Okręgowego Ośrodka Informacji Technicznej i Ekonomicznej   OIT
Rzecznik Patentowy   BWP
Naczelnik Zarządu Ruchu   R
Starszy Kontroler Ruchu   RKS
Starszy Kontroler Gospodarki Wagonowej   RGWS
Starszy Kontroler Organizacji Ruchu Towarowego   RKOS
Starszy Instruktor Ruchu   RIS
Dyspozytor Okręgowy   RD
Naczelnik Zarządu Handlowo - Przewozowego   H
Starszy Kontroler Handlowo - Przewozowy   HKS
Starszy Instruktor Handlowo - Przewozowy   HIS
Naczelnik Zarządu Trakcji   M
Starszy Kontroler Trakcji   MKS
Starszy Instruktor Trakcji   MIS
Starszy Odbiorca Techniczny Węgla   MKWS
Starszy Komisarz Odbiorczy w Zarządzie Trakcji   MKNS
Naczelnik Oddziału Robót Elektroenergetycznych   MOR
Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej   NSD
Naczelnik Zarządu Wagonów   WG
Starszy Kontroler Wagonowy   WGKS
Starszy Komisarz Odbiorczy w Zarządzie Wagonów   WGNS
Naczelnik Zarządu Drogowego   D
Naczelnik Zarządu Robót Budowlanych   DRB
Starszy Kontroler Służby Drogowej   DKS
Starszy Instruktor Służby Drogowej   DIS
Naczelnik Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych   DOM
Naczelnik Oddziału Napraw Maszyn Torowych   DOT
Naczelink Oddziału Robót Budowlanych   DORB
Naczelink Oddziału Geodezyjnego   DOG
Naczelnik Oddziału Usuwania Szkód Górniczych   DOS
Kierownik Robót Kapitalnych Remontów Budowli Inżynierskich   DOMI
Kierownik Robót Kapitalnych Remontów Podtorza   DOMP
Kierownik Bazy Maszyn i Sprzętu Mechanicznego   DOMB
Kierownik Warsztatu Naprawy Urządzeń i Przyrządów Pomiarowych   DOGW
Kierownik Warsztatu Napraw Maszyn i Sprzętu   DTWL
Kierownik Warsztatu Napraw Ciężkich Maszyn Torowych Importowanych   DTWC
Kierownik Składnicy Ciężkich Maszyn Torowych Importowanych   DTBC
Kierownik Magazynu Konsygnacyjnego Części Zamiennych Do Maszyn Importowanych   DTM
Kierownik Odcinka Budowy   DGL
Kierownik Zespołu Do Dokonywania Pomiarów Stanu Technicznego Torów   DOGT
Kierownik Pociągu Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych   DP
Kierownik Pociągu Zmechanizowanego Do Usuwania Szkód Górniczych   DPSG
Kierownik Kamieniołomu (żwirowni)   DZK
Kierownik Składnicy Maszyn, Sprzętu  i Materiałów   DTBL
Kierownik Składnicy Materiałów Nawierzchni   DSN
Naczelnik Ośrodka Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej   OSN
Naczelnik Zarządu Zabezpieczenia Ruchu i Łączności   T
Starszy Kontroler Zarządu Zabezpieczenia Ruchu i Łączności   TKS
Naczelnik Zarządu Kolei Dojazdowych   WD
Starszy Kontroler Kolei Dojazdowych   WDKS
Starszy Dyspozytor Przewozów w Zarządzie Kolei Dojazdowych   WDSD
Dyspozytor Przewozów w Zarządzie Kolei Dojazdowych   WDD
Kontroler Przewozów Kolei Dojazdowych   WRK
Kontroler Handlowo - Przewozowy Kolei Dojazdowych   WHKP
Kontroler Mechaniczny Kolei Dojazdowych   WMK
Kontroler Drogowy Kolei Dojazdowych   WDK
Kontroler Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Kolei Dojazdowych   WTK
Kontroler Elektrotechniczny Kolei Dojazdowych   WETK
Kontroler Elektroenergetyczny Kolei Dojazdowych   WESK
Instruktor Przewozów Kolei Dojazdowych   WRI
Instruktor Mechaniczny Kolei Dojazdowych   WMI
Instruktor Drogowy Kolei Dojazdowych   WDI
Kierownik Terenowego Zarządu Kolei Dojazdowych w Krośniewicach   WZD
Kierownik Kolei Dojazdowej   WKD
Dyspozytor Przewozów Kolei Dojazdowych   WKDD
Zawiadowca Stacji Kolei Dojazdowych   WRS
Naczelnik (zawiadowca) Lokomotywowni Kolei Dojazdowych   WMD
Zawiadowca Odcinka Drogowego lub Odcinka Utrzymania Kolei Dojazdowych   WDZ
Zawiadowca Odcinka Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Kolei Dojazdowych   WTC
Zawiadowca Odcinka Zmechanizowanych Robót Drogowych Kolei Dojazdowych   WDZM
Zawiadowca Rejonu Budynków Kolei Dojazdowych   WDG
Zawiadowca Odcinka Elektroenergetycznego Kolei Dojazdowych   WMES
Zawiadowca Odcinka Elektrotechnicznego Kolei Dojazdowych   WTCE
Dyżurny Ruchu Kolei Dojazdowych   WRSP
Monter Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Kolei Dojazdowych   WTM
Toromistrz Kolei Dojazdowych   WDT
Naczelnik Zarządu Zaopatrzenia Materiałowo - Technicznego   G
Starszy Kontroler Zaopatrzenia Materiałowo - Technicznego   GZKS
Kontroler Zaopatrzenia Materiałowo - Technicznego   GZK
Naczelnik Magazynu Głównego   GZG
Zawiadowca Magazynu Filialnego   GZF
Kierownik Magazynu Pomocniczego   GZP
Kierownik Składnicy Materiałów Staroużytecznych Nawierzchni Żelaznej   GZN
Naczelnik Centralnej Składnicy Materiałów i Urządzeń Elektrotechnicznych   GSE
Naczelnik Zarządu Służby Zdrowia   S
Dyrektor Szpitala Kolejowego   SZP
Dyrektor Sanatorium Kolejowego   SAN
Dyrektor (kierownik) Prewentorium Kolejowego   SPR
Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego   SOB
Kierownik Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej PKP   SPS
Kierownik Rejonowej Przychodni Lekarskiej PKP   SRP
Kierownik Przyzakładowej Przychodni Lekarskiej   SPZ
Kierownik Składnicy Sanitarnej   SKD
Kierownik Apteki Kolejowej   SAP
Okręgowy Inspektor Sanitarny PKP   OIS
Obwodowy Inspektor Sanitarny PKP   OBIS
Kierownik Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej PKP   SEP
Naczelnik Zarządu Urządzeń Socjalno - Bytowych   USB
Kierownik Domu Dla Wysłużonych Kolejarzy   UDW
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego   UOW
Kierownik Domu Dziecka   UDS
Kierownik Zespołu Automatyzacji stacji Warszawa Główna Towarowa   AZO
Dyrektor "Pomocniczego Przedsiębiorstwa Usługowego Kolei" (z podaniem miejscowości)   PPUK
DYREKCJE REJONOWE KOLEI PAŃSTWOWYCH
Dyrektor rejonu Kolei Państwowych   RN
Zastępca Dyrektora d/s Eksploatacji   RNE
Zastępca Dyrektora d/s/ Utrzymania   RNU
Naczelnik Działu Ruchu   RR
Naczelnik Działu Handlowo - Przewozowego   HR
Naczelnik Działu Trakcji   MR
Naczelnik Działu Sieci i Zasilania   MER
Naczelnik Działu Wagonów   WGR
Naczelnik Działu Drogowego   DR
Naczelnik Działu Budynków   DBR
Naczelnik Działu Zabezpieczenia Ruchu i Łączności   TR
Naczelnik Działu Ekonomicznego   ER
Naczelnik Działu d/s Pracowniczych   OR
Naczelnik Działu Socjalno - Bytowego   SBR
Główny Księgowy Dyrekcji Rejonowej kp   RNG
Naczelnik Działu Zaopatrzenia Materiałowo - Technicznego   GR
Naczelnik Działu Administracyjno - Gospodarczego   AGR
Kierownik Rejonowego Ośrodka Informacji Naukowo - Technicznej i Ekonomicznej   OITR
Radca Prawny   PR
Komenda Rejonowa Służby Ochrony Kolei   SOR
Dyspozytura Rejonowa   ROD
Kontroler Finansowy Kas Stacyjnych   FK
Kontroler Finansowy Do Spraw Inwentaryzacji   FKI
Kontroler Gospodarki Wagonowej   RGW
Kontroler Do Spraw Taryfowych   HKT
Kontroler Do Spraw Pasażerskich   HPP
Rewizor Pociągów   HRP
Dyspozytor Stacyjny   RSD
Kontroler Ruchu   RK
Instruktor Ruchu   RI
Kontroler Handlowo - Przewozowy   HKP
Instruktor Handlowo - Przewozowy   HI
Kontroler Do Walki z Nadużyciami   HWN
Naczelnik (zawiadowca) Stacji   RS
Dyżurny Ruchu   RSP
Kierownik Biura (posterunku) Telekomunikacji   RST
Kierownik Biura Wagonowego   RBW
Kierownik Centralnej Informacji Telefonicznej (z dodatkiem nazwy stacji)   RSI
Kierownik Punktu Zadawczo - Odbiorczego   HPZO
Kierownik Kasy Stacyjnej   FS
Kierownik Punktu Przeładunkowego   PRŁT
Komendant Wartowni Służby Ochrony Kolei   OW
Odbiorca Techniczny Węgla   MKW
Kontroler Trakcji   MK
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej   MISP
Instruktor Trakcji   MI
Komisarz Odbiorczy (dla odbiorców w ZNTK)   MKN
Naczelnik Lokomotywowni   MD
Naczelnik Lokomotywowni Pomocniczej   MDP
Naczelnik Elektrowozowni (lokomotywowni)   MDE
Naczelnik Samochodowni   MS
Zawiadowca Odcinka Sieci   MEL
Zawiadowca Odcinka Podstacji   MEP
Kierownik Nastawni Zdalnego Sterowania Sieci Trakcyjnej   MEN
Zawiadowca Odcinka Elektroenergetycznego   MES
Kierownik Specjalnego Pociągu Ratunkowego   MPR
Kontroler Wagonowy   WGK
Naczelnik Wagonowni   WGW
Komisarz Odbiorczy (dla odbiorców z ZNTK) w wagonowni   WGM
Kierownik Posterunku Rewizji Wagonów   WGP
Kontroler Służby Drogowej   DK
Instruktor Służby Drogowej   DI
Zawiadowca Odcinka Drogowego   DZ
Zawiadowca Odcinka Robót Zmechanizowanych   DZM
Zawiadowca Rejonu Budynków   DG
Zawiadowca Rejonu Robót Ogrodniczych   DRO
Toromistrz   DT
Kierownik Betoniarni   DB
Kierownik Warsztatu Rejonowego Służby Zabezpieczenia Ruchu i Łączności   TOW
Kontroler Zabezpieczenia Ruchu   TKZ
Kontroler Łączności   TKL
Kontroler Laboratorium Zabezpieczenia Ruchu i Łączności   TL
Zawiadowca Odcinka Zabezpieczenia Ruchu   TCZ
Zawiadowca Odcinka Łączności Przewodowej   TCL
Zawiadowca Odcinka Radiołączności   TCR
Zawiadowca Odcinka Sygnałowego   TC
Kierownik Odcinka Łączności Przy MK  
Monter Zabezpieczenia Ruchu   TMZ
Monter Łączności Przewodowej   TML
Monter Łączności Radiowej   TMR
Kierownik Ośrdoka Urządzeń Socjalnych   UOU
POZADYREKCYJNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PKP I SZKOŁY RESORTU KOMUNIKACJI
Dyrektor Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych   BRZ
Dyrektor Centralnego Ośrodka Mechanizacji i Automatyzacji Obliczeń Statystycznych   COZO
Naczelnik Ośrodka Zmechanizowanych Obliczeń   OZO
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczego Kolejowej Służby Zdrowia   COZ
Kierownik Działu Zamiejscowego OZO (z dodaniem nazwy miejscowości)   POZO
Dyrektor Biura Kontroli Dochodów   BK
Starszy Kontroler Biura Kontroli Dochodów   BKKS
Kontroler Biura Kontroli Dochodów   BKK
Kierownik Przychodni Lekarskiej Przy Ministerstwie Komunikacji   PLK
Dyrektor Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu   SZPM
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa   COB
Dyrektor Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu   OBE
Kierownik Do Spraw Związanych z Przygotowaniem i Organizacją Przejścia PKP Ze Sprzęgu Śrubowego Na Sprzęg Samoczynny   COBZS
Starszy Komisarz Odbiorczy w Głównym Inspektoracie Kolejowego Dozoru Technicznego   OKS
Kierownik Ośrodka Odbiorczego   OKO
Komisarz Odbiorczy   OKF
Główny Inspektor Kolejowego Dozoru Technicznego   CDT
Okręgowy Inspektor Kolejowego Dozoru Technicznego   ODT
Dyrektor Centralnego Biura Rezerwacji Miejsc "Polres"   CBOP
Kierownik Działu Dyspozytorów Centralnego Biura Rezerwacji Miejsc "Polres"   CDRM
Kierownik Punktu Rezerwacji Miejsc (z dodatkiem siedziby punktu rezerwacji miejsc)   PRM
Naczelnik Biura Wypłat Rent Kolejowych   BR
Naczelnik Biura do Spraw Przejazdów Bezbiletowych   BSB
Dyrektor Zarządu Państwowych Kolei Linowych   LK
Kierownik Kolei Linowej na Szyndzielnię   LKS
Kierownik Kolei Linowej w Krynicy   LKK
Dyrektor Technikum Kolejowego i inne szkoły   WST
Naczelnik Ośrodka Badań Stanu Torów PKP   DBT
Dyrektor Muzeum Kolejnictwa   MUZ
ORGANA KOMUNIKACJI WOJSKOWEJ
Szef Służby Komunikacji Wojskowej Głównego Kwatermistrzowstwa WP   ZSKW
Szef Komunikacji Wojskowej Okręgu Wojskowego   ZSKO
Szef Przewozów Wojskowych Przy DOKP   ZSPW
Wojskowy Komendant Odcinka Kolejowego   ZKOK
Wojskowy Komendant Stacji Kolejowej   ZKS
Wojskowy Komendant Rejonu Kolejowego   ZKRK

*) Uwaga: skrót KW powinien być uzupełniony literą dla właściwego Podsekretarza Stanu (np: KWF, KWD, KWJ, KWK, KWM, KWP, KWR lub Dyrektora Generalnego np: KWG.)

B. Wykaz stanowisk w jednostkach organizacyjnych Resortu Komunikacji, na których pracownicy są uprawnieni do nadawania telegramów na kolejowej sieci łączności telegraficznej w ramach zawartych z dyrekcjami okp umów o odpłatności za korzystanie z łączności kolejowej, oraz skrótów telegraficznych tych stanowisk.

Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej   CPKS
Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego   CNTK
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Przy Dyrektorze Zjednoczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego   CNTD
Rzecznik Dyscyplinarny Przy Dyrektorze Zjednoczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego   CNTR
Dyrektor Przedsiębiorstwa Pod Nazwą: "Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe", "Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowego", "Kolejowe zakłady Konstrukcji Stalowych"   DF
Dyrektor Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego   MF
Dyrektor Biura Zaopatrzenia i Zbytu Części Zamiennych Taboru Kolejowego   SH
Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Zaplecza Technicznego Motoryzacji   CTM
Dyrektor Instytutu Transportu Kolejowego   ITS
Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Kamieniołomów Drogowych   CKD
Naczelny Dyrektor Biura Projektów Kamieniołomów   BCK
Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Kamieniołomów Drogowych   PKD
Dyrektor Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Kolejowych   CPRK
Dyrektor Głównego Biura Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji   BCTM
Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego   PRK
Dyrektor Przedsiębiorstwa Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych   PRE
Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Drogowych i Mostowych   CBDM
Dyrektor Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego   CBP
Dyrektor Centralnego Biura Konstrukcyjnego PKP w Poznaniu   CBK
Dyrektor Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej   PSK
Naczelnik Oddziału Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej   PSKO
Kierownik Rejonowej Eksploatacji (nazwa stacji)   PSKE
Dyrektor Centralnego Biura Studiów i Projektów Dróg, Mostów i Lotnisk   CBPD
Dyrektor Biura Projektów Dróg i Mostów   BPD
Dyrektor Biura Projektów Kolejowych   BPK
Kierownik Zespołu Pomiarowego Biura Projektów   BPT
Dyrektor Kolejowych Zakładów Zabezpieczenia Ruchu i Łączności, Dyrektor Kolejowych Zakładów Łączności   TW
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów   IDM
Dyrektor Przedsiębiorstwa Pod Nazwą "Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych - Madro"   MDN
Dyrektor Przedsiębiorstwa Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych "WARS"   WSR
Dyrektor przedsiębiorstwa "Restauracje Dworcowe - WARS"   PRD
Dyrektor Przedsiębiorstwa "Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych"   DNZ
Dyrektor Przedsiębiorstwa Pod Nazwą: "Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych" lub "Zakłady Produkcji Podkładów Kolejowych i Elementów Prefabrykowanych"   DWP
Dyrektor Nasycalni Kolejowej   DN
Dyrektor Przedsiębiorstwa "Drukarnie Kolejowe"   GZDZ
Dyrektor Drukarni Kolejowej   GZD
Dyrektor Przedsiębiorstwa "Zakładów Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych"   WUS
Dyrektor Przedsiębiorstwa "Polskie Linie Lotnicze "LOT""   PLL
Dyrektor Zarzadu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych   CRLK
Dyrektor Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej   CTW
Kierownik Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej   OIZ

Uwaga: z uprawnień osób pozostających na wyżej wymienionych stanowiskach korzystają również osoby zastępujące je w służbie.