Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o.

 

13.08.2014 r.

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego:

28.07.2014 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

„Budowa zadaszenia nad częścią torowiska w postaci konstrukcji stalowej oraz zmiana sposobu użytkowania budynków biurowo-magazynowych na pawilon wystawowy, wraz z realizacją niezbędnych prac budowlanych wynikających ze względów techniczno-użytkowych, przewidzianej do lokalizacji w obszarze kolejowym nie będącym terenem zamkniętym, usytuowanej na części działki o nr ewid 396/15 obr 04 miasta Jędrzejowa położonej przy ulicy Armii Krajowej w Jędrzejowie ”

 

Pliki do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ:

  1. Formularz oferty - załącznik nr 1

  2. Wykaz zrealizowanych robót - załącznik nr 2

  3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, którymi wykonawca dysponuje lub bedzie dysponował - załącznik nr 3

  4. Informacja o przynależności bądź nie przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 4

  5. Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik nr 5 ( wzór do ewentualnego wykorzystania)

  6. Wzór umowy - załącznik nr 6

  7. Przedmiar robót - załącznik nr 7